ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “TRI-SOME”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | 27.09.2022

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “TRI-SOME”

Την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη παρουσίαση του συνεργατικού ερευνητικού έργου με τίτλο “TRI-SOME”, στο Επιμελητήριο Τρικάλων, στο πλαίσιο της Δράσης “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”, η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) και από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Πρόκειται για το “Έξυπνο Ανοιχτό Εμπορικό Κέντρο” “TRI-SOME” (TRIkala Smart Open Mall Ecosystem), το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημ,α που παρέχει υπηρεσίες έξυπνης υποδομής με στόχο την προηγμένη και αποδοτική προσφορά πολιτιστικών και τουριστικών υπηρεσιών. Το TRI-SOME ενθυλακώνει και επεκτείνει τις υπηρεσίες μίας έξυπνης πόλης – στο παρόν έργο στην πόλη των Τρικάλων – προς όφελος των επισκεπτών, ενισχύοντας την τοπική οικονομία μέσω της μόχλευσης του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος της.

Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες. Το έργο οργανώνεται σε 5 Ενότητες Εργασίας και κάθε μία σε επιμέρους δράσεις, που οδηγούν στην επίτευξη του τελικού αποτελέσματος, στη δημιουργία της πλατφόρμας TRI-SOME. Αυτές αφορούν τις παρακάτω εργασίες:

• Έρευνα – Χαρτογράφηση Αγοράς και Απαιτήσεων Χρηστών στο Δήμο Τρικκαίων
• Μελέτη Σκοπιμότητας
• Σχεδιασμό και υλοποίηση των υπηρεσιών της TRI-SOME πλατφόρμας
• Υλοποίηση διεπαφών χρήστη της πλατφόρμας TRI-SOME
• Ολοκλήρωση, αξιολόγηση και προώθηση της TRI-SOME πλατφόρμας στην αγορά.

Το έργο θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην πόλη των Τρικάλων και θα ενσωματωθούν όλες οι βελτιώσεις που θα προκύψουν, έτσι ώστε το να καταστεί λειτουργικό, φιλικό, χρήσιμο και προσοδοφόρο για τους χρήστες και τους μελλοντικούς πελάτες. Σε δεύτερο χρόνο, το παραχθέν προϊόν θα εφαρμοστεί σε διαφορετικούς δήμους και εμπορικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η καινοτομία του έργου βασίζεται στο γεγονός ότι μέχρι στιγμής στους τομείς προτεραιότητάς του δεν υπάρχει τέτοια έξυπνη υποδομή, που να προσφέρει ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη τουριστική, πολιτιστική και εμπορική υπηρεσία. Το έργο μετατρέπει την πόλη σε ένα Ανοιχτό Εμπορικό Κέντρο, ένα Οικοσύστημα αλληλεπίδρασης και συνέργειας όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν οι φορείς ASSET Τεχνολογική (Συντονιστής του έργου), η εταιρία τηλεπικοινωνιών και πληροφοριακών συστημάτων GRIDNET (Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου) και η εταιρία επικοινωνίας και μάρκετινγκ Spirito Group.

Πληροφορίες:
http://www.smart-city.gr/
https://www.facebook.com/Trisome-109491590924884
https://www.instagram.com/trisome_system/